Ingyen Online Játékok - katt ide!
lego matchbox mattel playmobil  
disney tomy bburago gombhat

Jogi nyilatkozat

AKCIÓK Ajándéklista Eseményemlékeztető Játékboltok
Az Üzemeltető által elérhetővé tett tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, a tartalom pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, jelentéséért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért, valamint azok esetleges sértő, jogsértő, megbotránkoztató, vagy bármi egyéb publikálásra alkalmatlanná tevő tartalmáért, tulajdonságáért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal, mivel azok más oldalakról beillesztett anyagok. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut a fentiekben felsorolt tény a tartalom egy része kapcsán, azt jogosult figyelmeztetés nélkül, azonnali hatállyal eltávolítani.

Az oldal üzemeltetése során az Üzemeltető maga nem végez kereskedelmi tevékenységet, csupán más webáruházak termékeit és szolgáltatásait teszi elérhetővé. Az Üzemeltető az általa lefektetett minőségbiztosítási irányelveknek megfelelően törekszik arra, hogy partnerei között csak megbízható boltok szerepeljenek, azonban a Szolgáltatás jellegéből adódóan a partnerei által elérhetővé tett információkért és a partnerek magatartásáért, illetve az elérhetővé tett termékek vagy szolgáltatások leírásáért, képanyagáért és bármi egyéb ezekkel kapcsolatos tartalomért semmilyen felelősséget nem vállal.

Az elérhető termékek nevei, fotói, a termékeket forgalmazó áruházak nevei, logói védettek lehetnek, ezek felhasználása tilos, vagy csak az érintett cég(ek) engedélyével lehetséges.


FELHASZNÁLÁSI ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ADATVÉDELEM

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a weboldal használatához és elektronikus kereskedelmi szolgáltatásainak igénybevételéhez.

Weboldal és üzemeltetője (továbbiakban, mint Szolgáltató) adatai:

weboldal címe: www.jateka.hu, vagy www.jatekborze.hu, vagy www.webuzlet.com (a továbbiakban: Weboldal)

üzemeltető neve: Székely Dániel Kisadózó

székhely: 2330 Dunaharaszti, Határ út 39.

adószám: 79160713-1-33

elérhetőség: info@jateka.hu

Tárhelyszolgáltató: a weboldal saját szerverről kerül kiszolgálásra, tárhelyszolgáltatót nem vesz igénybe1. Általános rendelkezések

A Szolgáltató a felhasználó és a szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Korm. rendelet) megfelelő általános szerződési feltételeit (ÁSZF) az internetes oldalán teszi hozzáférhetővé letölthető formátumban. A számítógépére letöltheti jelen ÁSZF-et a böngészője 'Oldal mentése' gombra kattintva, letöltés után változatlan formában tárolhatja digitálisan, vagy ki is nyomtathatja.

A Weboldal megtekintésével, a regisztrációval, illetve a vásárlással (bármelyik esetben) a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Üzemeltető és a Weboldal használója között. Ön, mint a Weboldal használója köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben Ön az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az Weboldalt nem használhatja, a Weboldalon vásárlást nem kezdeményezhet.

A Weboldal használata, valamint a Weboldal által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, a megadott adatokat Szolgáltató csak a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben használja fel a jelen ÁSZF 'Adatvédelem' pontjában meghatározottak szerint.

2. A szerződéskötés

A megrendelés Felhasználó részéről történő véglegesítésével a Felhasználó szerződési jognyilatkozata akkor válik hatályossá, ha az a Szolgáltató számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató a szerződési jognyilatkozat (megrendelés) megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolja. Így az interneten kötött, de nem aláírt szerződés jön létre, melynek tartalma a Szolgáltató által iktatásra, archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A szerződés határozott időre jön létre és - a 6. pontban foglalt megszüntetési okokon kívül - megszűnik a teljesítéssel, valamint az alábbi 2.1. pontban meghatározott megszűnési okok bekövetkeztével. A szerződés nyelve magyar, a számlázás devizaneme magyar forint. A Felhasználó által megjelölt szállítási és számlázási címek kizárólag a rendszerben felajánlott országok területén belül lehetnek. A megrendelés véglegesítése fizetési kötelezettséget von maga után, melyet a Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul vesz.

2.1. A szerződés megszűnik - a 6. pontban meghatározott megszűnési okokon kívül -, ha
a) bármelyik fél (Szolgáltató, Felhasználó) jogutód nélkül megszűnik/meghal;
b) a teljesítés lehetetlenné válik;
c) Szolgáltató rendes felmondással megszünteteti;
d) bármelyik fél (Szolgáltató, Felhasználó) a másik fél súlyos szerződésszegése/jogszabálysértése esetén azonnali hatályú felmondással megszünteti.

3. Szerződő Felek

3.1. Szolgáltató
A Weboldal üzemeltetője.

3.2. Felhasználó
A Weboldal használója.

3.3. Termék
Minden olyan termék, vagy szolgáltatás, amelyet a Felhasználó a Szolgáltató Weboldalán megtekinthet és Távollévők között kötött szerződés kötésével megvásárolhat.

3.4. Távollévők között kötött szerződés
Olyan felhasználói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

4. Megrendelés folyamata

4.1. Regisztráció
A Felhasználó regisztráció nélkül is leadhat megrendelést, vagy a regisztrációs adatlap kitöltésével regisztráltathatja magát. Az adatlap kitöltésével egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató nyilvántartásba vegye és a vonatkozó jogszabályok alapján a teljesítés érdekében ÁSZF 'Adatvédelem' pontjában meghatározottak szerint kezelje.

A regisztráció során a Felhasználó megadja a vásárláshoz szükséges adatait, melyeket a későbbiekben szabadon módosíthat.

4.2. Rendelés rögzítése
A vásárlás során a Felhasználó a Weboldalon a terméke(ke)t összeválogatja, majd megrendeli.

A megrendelés rögzítését követően a Szolgáltató haladéktalanul automatikus értesítést, visszaigazolást küld a regisztráció során megadott elektronikus elérhetőségre. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól. Kérjük, hogy amennyiben nem kapta meg a visszaigazoló e-mailt, vegye fel velünk a kapcsolatot a elérhetőségeink valamelyikén.

4.3. Rendelés feldolgozása
A Szolgáltató a megrendelés rögzítését követően megkezdi annak feldolgozását.

4.4. Fizetési feltételek
4.4.1. A Szolgáltató Weboldalában feltüntetett árak alanyi mentes, bruttó árak.

4.4.2. A rendelés árát átvételkor készpénzben, vagy kérésre banki átutalással egyenlítheti ki (banki átutalás kérése esetén előre egyeztetjük a fizetési határidőt és a bankszámlaszámot).

5. Szavatosság

A Felhasználó által megrendelt termék(ek)re a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján a Szolgáltató kellékszavatosságot, és termékszavatosságot vállal az alábbiak szerint:

5.1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Felhasználót kellékszavatossági igénye alapján?
Felhasználó - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni. Ugyanakkor a Felhasználó a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

5.2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
A termék hibája esetén Felhasználó - választása szerint - az 5.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Felhasználó a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Felhasználó nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Felhasználó nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználót a jótállásból fakadó jogok az 5.1. és az 5.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

6. A vásárlástól való elállás joga

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási mintatájékoztató

Elállási/Felmondási jog
Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Felhasználó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő
- termék adásvételére irányuló szerződés esetében: "attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi."
- több termék szolgáltatásakor: "ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a szolgáltatott terméket átveszi."
- több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: "attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsótételt vagy darabot átveszi".

Ha Felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltatónak írásban postán, e-mailben, vagy telefonon. Ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF-ben megtalálható elállási nyilatkozat-mintát is.

Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Elállás esetén, ha a Felhasználó által visszaszolgáltatott termék nem rendeltetésszerű használatából eredően sérült meg, a Szolgáltató követelheti kárának megtérítését.

Az elállás joga nem gyakorolható olyan termék értékesítése esetében, amely a Felhasználó személyéhez kötött, illetve amelyet a Felhasználó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő (például fotókönyv, egyedileg készített dísztárgy, csokor, egyedi szoftver, grafika, stb.), vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, továbbá, hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógép szoftver példányának vásárlása esetében, ha a termék csomagolását a Felhasználó felbontotta.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a weboldalunkon kínált termékek és szolgáltatások nagy részét az Ön kifejezett kérésére (megrendelésére) és igényei szerint egyedileg állítunk elő és végzünk.

A felmondás joga nem gyakorolható, ha a szolgáltatásnyújtás a 14 napos elállási idő előtt megkezdésre került és a szolgáltatás egészét teljesítette a Szolgáltató. A szolgáltatásnyújtás elállási idő előtti megkezdésének igényét Felhasználó a kiszállítás / átadás idejével kifejezetten kéri, ha az a megrendelés leadásától számított 14 napon belülre esik, ebben az esetben tudomásul veszi, hogy a felmondási jogával nem élhet.

A Felhasználót terhelik az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségek. Ennek értelmében a Szolgáltató a Felhasználó által utánvéttel visszaküldött csomagokat nem veszi át.

A Felhasználót megillető elállási és felmondási jog gyakorlása alóli kivételek a Korm. rendelet 29. §-ának megfelelően irányadóak.

Az elállás/felmondás joghatásai
A Felhasználó elállása esetén a Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatartjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe véve.

Felhasználó köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül sértetlen állapotban visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Felhasználó viseli.

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A felhasználó(k) neve:

A felhasználó(k) címe:

A felhasználó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

7. Megrendelések módosítása

A leadott és a Szolgáltató által már megkezdett teljesítésű megrendelés utólagos módosítására a Szolgáltató nem tud lehetőséget biztosítani.

8. Vételár, fizetési feltételek

8.1. Fizetés és szállítás
A megrendelés ellenértéke legkésőbb az átadás időpontjában fizetendő, átutalás választása esetén a külön egyeztetett fizetési határidő az irányadó.

8.2. Személyes átvétel
A rendelés leadásakor lehetősége van személyes átvétellel rendelni, amit a szolgáltató Telephelyén előre egyeztetett időpontban tehet meg díjmentesen.

8.3. Házhozszállítás
Házhozszállítás kérése esetén a szolgáltató saját maga szállítja házhoz a megrendelt terméket, vagy a helyszínen végzi el a szolgáltatást. A házhozszállítás árát nem tartalmazza a vételár, az külön feltüntetésre kerül, mint ahogy bizonyos összeghatáron felül Szolgáltató elengedheti a házhozszállítás díját.

8.4. Szállítási feltételek, határidők
Szolgáltató törekszik arra és minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználó által kért időpontra teljesítse a kiszállítást, illetve végezzen a szolgáltatással, azonban indokolt esetben (különösen vis major esetén) késés előfordulhat, amiről haladéktalanul tájékoztatja Felhasználót.

8.5. Sikertelen kézbesítés / átadás
Amennyiben Felhasználó, vagy az őt képviselő hibájából hiusul meg a kézbesítés, vagy átadás, átvétel, a megrendelés teljesítettnek minősül. Felhasználó előre egyeztett időpontban személyesen átveheti megrendelésének tárgyát.

9. Felelősség korlátozása

A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:
- olyan működési hiba esetén, amely meggátolja Felhasználót, hogy csatlakozzon a Szolgáltató weboldalára, ott megrendelést adjon le.
- a Felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

Szolgáltató nem felelős a Felhasználó internet használata során a Felhasználó számítástechnikai eszközeiben - illetve ahhoz kapcsolódó bármilyen más elektronikus eszközeiben - bekövetkező károkért, ideértve a rosszindulatú kódok (vírusok, férgek, stb.) terjedését vagy bármilyen más internet felöl érkező káros hatást. A felelősség korlátozása a közvetlen és közvetett károkra is kiterjed. Az internet felől érkező káros hatások elhárítása a Felhasználó feladata.

10. Adatok helyessége és panaszkezelés

10.1. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a Korm. rendeletben és a Ptk-ban rögzített rendelkezések irányadók.

10.2. Felhasználói panaszügyintézés írásban, illetve telefonon történik, levelezéskor a Szolgáltató Telephelyi címe tekintendő postacímnek, telefonon munkanapokon ésmunkaidőben hívható Szolgáltató nomrál díjas telefonszáma. Egyebekben a panaszok intézésére a felhasználóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései az irányadók.

10.3. A Nemzeti Felhasználóvédelmi Hatóságról szóló jogszabály alapján panaszával első fokon a Budapest Főváros Kormányhivatal Műszaki, Engedélyezési és Felhasználóvédelmi Főosztály, Felhasználóvédelmi Osztályhoz fordulhat, melynek elérhetősége: cím: 1052 Budapest, Városház utca 7., postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144., telefonszám: +36 (1) 450 2598, e-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

10.4. Felhasználói jogvita esetén a Felhasználó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat. Az illetékes békéltető testület adatairól a következő linken tud tájékozódni: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosagok.hu honlapon.

10.5. A Szolgáltatónál nem áll rendelkezésre a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

11. Adatvédelem

A Szolgáltató a birtokába jutott adatokat csak közvetlenül az érintettől fogadja be, azokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra használja fel. A Szolgáltató a felhasználó adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény előírásainak megfelelően kezeli és minden tőle telhetőt megtesz az adatok védelme érdekében. A Szolgáltató adatkezelésének célja: a Felhasználó által megrendelt termék rendelés teljesítése, valamint a termékkel kapcsolatos információk közvetítése. Az adatszolgáltatás önkéntes, határozatlan időre történik azzal, hogy azt írásban a Felhasználó bármikor visszavonhatja.

A Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait harmadik félnek nem adja át, a szerződés teljesítésekor (szállítás) a Felhasználó neve és lakcíme a kiszállítás teljesítése érdekében, annak céljából kerülhet átadásra a szállítást végző számára.

Az adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza azon elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos gyakorlatunkat, mely során figyelembe vessszük a vonatkozó hatályos jogszabályokat. Ha bármilyen további kérdése lenne adatvédelmünkkel kapcsolatban, kérjük keressen meg minket, hogy tájékoztatást nyújthassunk.

Adatvédelmi nyilatkozat:

Az adatkezelő a Szolgáltató.

I. Adatkezelés elvei

1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

II. Célok és alkalmazási gyakorlat

1. Minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk ügyfeleinktől, ügyfelünk teljes mértékben tisztában lehet azzal, hogy önkéntesen dönthet a kért információk megadásáról. Előfordulhat azonban, hogy ha valaki nem adja meg személyes adatait, akkor nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni, tekintettel arra, hogy vannak olyan adatelemek, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció, vagy a folyamat sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése elutasításhoz vezethet. Ezen elemek a szükséges adatelemek.

2. Ha a Felhasználó önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra a Nyilatkozat hatálya nem terjed ki, mivek az csak a nem nyilvánosságra szánt, hanem Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos.

3. A Felhasználó látogathatja a Weboldalt anélkül, hogy fel kellene fednie saját kilétét, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadna, azonban bizonyos esetekben az adatkezelő által kínált szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez szükségessé válhat a Felhasználó bizonyos személyes adatainak (például nevének, postacímének vagy e-mail címének) megadása, illetve ismerete.

4. Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

5. Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez más jellegű adatokat (név, születési év, postai cím, e-mail cím, honlap-cím, telefonszám, tehetségsegítésre vonatkozó információk) is kérhetünk ügyfeleinktől. Az ilyen adatokat egyfelől elemzési célokra, másfelől szolgáltatásaink minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá, a látogatók igényeinek teljes körű kielégítéséhez alkalmas szolgáltatások nyújtásának elősegítésére használjuk fel, harmadik fél számára nem szolgáltatjuk ki azokat.

6. Amennyiben az egyes oldalakon adatok megadására kérjük az érintetteket, minden esetben feltüntetjük, hogy mely adatokat, milyen célból és feltételek mellett kérjük "kötelező" jelleggel megadni. A kötelező kifejezés nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése nélkül a tevékenység sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése sikertelen adatbevitelhez vezethet.

7. Az érintettek által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen, az adott érintettől kapott hozzájárulás esetén tesszük meg. Az ügyfeleink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat ez irányú felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk tovább harmadik fél számára.

8. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, az adatkezelő - törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

9. Amennyiben ügyfeleink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.

10. Amennyiben 14 éven aluli gyermek személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, amennyiben megfelelően kiállított ellenőrizhető formájú szülői, vagy más törvényes képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésünkre. Ilyen felhatalmazás hiányában gyerekek személyes adatait nem rögzítjük.

11. Az adatkezelő ügyfelei számára bármilyen üzenetet, hírlevelet csak az érintettek előzetes kérésére küld el, és mindig biztosítja az effajta kommunikációs szolgáltatások megszüntetésének lehetőségét. Azok az érintettek, akik az oldalainkon kínált hírlevél-szolgáltatás megrendelése után bármikor úgy döntenek, hogy a továbbiakban nem kívánnak hírlevelet kapni, egy e-mail üzenet segítségével lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét. Az e-mail címet ugyanazon a weboldalon találhatják meg, amely oldalon az adott szolgáltatást megrendelték.

III. Adatkezelés jogalapja

1. Az adatkezelésre a Weboldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv 13/A § (1 – 5) bekezdések. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 5. § (1) bekezdése: közvetlen üzletszerzés céljára történő adatkezelés.

IV. A kezelendő adatok meghatározása

Az adatkezelő által kezelendő adatok: név, cím, telefonszám, e-mail cím.

V. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama az érintett és az adatkezelő között fennálló ügyfélkapcsolat időtartama, vagy az az időtartam, amíg az ügyfél a hozzájárulását vissza nem vonja. Az adatkezelés az ügyfél általi regisztrációval veszi kezdetét. Az ügyfél által önkéntesen magadott adatok haladéktalanul törlésre kerülnek a szerződés létrejöttének elmaradása, a szerződés megszűnése, esetén. Haladéktalanul törlésre kerülnek az ügyfél adatai abban az esetben is, amennyiben az ügyfél az adatkezelésre vonatkozó nyilatkozatát visszavonja. Az adatkezelés törlésével az adatkezelés véget ér.

VI. Az adatok felhasználásának célja

Szolgáltató által az ügyfélnek kínált, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából, továbbá statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

VII. Az adatok továbbításának ténye és címzettjei

Adatkezelő az ügyfél által megadott adatokat az ügyfél hozzájárulásával átadja az adatkezelővel megbízási jogviszonyban álló személyeknek, az ügyfélnek kínált, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése céljából.

VIII. Kiegészítő tájékoztatás a közvetlen üzletszerzési célból végzett adatkezelésről

Adatkezelő tájékoztatja az ezen tevékenységhez hozzájáruló felhasználókat, hogy

(1) az adatszolgáltatás önkéntes,
(2) az adatkezelés jogalapja az érintettek előzetes tájékozott hozzájárulása,
(3) az adatkezelés időtartama az érintett és az adatkezelők között fennálló ügyfélkapcsolat időtartama vagy az az időtartam, amíg hozzájárulásomat vissza nem vonom,
(4) az érintettek adatait csak az adatkezelők munkavállalói ismerhetik meg feladataik ellátásához szükséges mértékben,
(5) az érintettek hozzájárulásukat Adatkezelő postai címére illetve e-mail címére küldött, a személyes azonosításra alkalmas adataikat is tartalmazó levélben bármikor korlátozás nélkül, ingyenesen és indoklás nélkül visszavonhatják.

IX. Adatközlő jogai

1. Az adatközlő kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak törlését - a kötelező adatkezelés kivételével.

2. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

3. Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a IX. fejezetben meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

12. Szerzői jog

12.1. A Weboldalon található valamennyi tartalom (fotó, szöveg és minden más adat) szerzői jogai - eltérő rendelkezés hiányában - Szolgáltatót illetik meg. Tilos a Weboldalon található képek és leírások akár átdolgozott formában, vagy részben történő felhasználása bármilyen célra. A szerzői jogok megsértése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez Szolgáltató a jogsértővel szemben. Minden ilyen jogsértés esetén a felhasználó elfogadja, hogy a Webáruház a kárának külön bizonyítása nélkül is jogsértésenként legalább 50.000 forint kötbért köteles fizetni Szolgáltatónak.

12.2. A Webáruház nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által elkövetett jogsértés miatt, különös tekintettel a weboldalra harmadik fél által feltöltött esetlegesen jogsértő, vagy szerzői jog védelme alatt álló tartalom, kép vagy bármely más adat miatt. Ezért Szolgáltató sem közvetlenül, sem közvetve nem vállal felelősséget, azonban minden tőle telhetőt megtesz ennek elkerülésére, vagy esetleges bekövetkezése esetén Szolgáltató tudomására jutásakor haladéktalanul intézkedik a sértő tartalom eltávolításáról.

13. Sütik (cookie) használata

A Weboldal bizonyos területei sütiket (cookie-kat) alkalmazhat. A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak az Ön merevlemezén vagy webes keresőjében. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a sütiket az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.

A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek azáltal, hogy a sütik egyebek mellett

megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinnie, ha egy új oldalra lép

emlékeznek az Ön által korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelnie

elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ön elvárásai szerint működjön, könnyen megtalálja az Ön által keresett információtA sütik fajtái, célja és használata
Weboldalunkon kétféle sütit használhatunk: “ideiglenes” (“munkamenet sütiket”) vagy “állandó sütiket” (beleértve a “személyre szabott sütiket” is). Az ideiglenes sütik addig maradnak eszközén, amíg el nem hagyja weboldalunkat, míg az állandó sütik webes keresőjének beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az eszközén maradnak, amíg azokat manuálisan nem törli.

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) sütik
Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a sütik az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és esetenként az Ön által kiválasztott nyelvet tárolják, és nem gyűjtenek Önről olyan információkat, melyekkel Önt azonosítani lehetne, melyeket marketing célból fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más weboldalakon járt. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.

Ha nem fogadja el ezeket sütiket, akkor a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg, lehetetlenné téve a honlap használatát.

Google Analitika
A Google Analitika (Google Analytics) információkat gyűjt arra vonatkozóan, hogy a honlap látogatói miként használják az oldalt. Ez annak érdekében szükséges, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az oldal megfelel a látogatók igényeinek, illetve azt miként tehetnénk még vonzóbbá.

A Google Analitika adatokat gyűjt arról, hogy Ön milyen oldalakat keres fel, ott mennyi ideig tartózkodik, hogyan jutott oda és mire kattint rá. Mivel ennek keretében nem gyűjtjük és nem tároljuk az Ön nevét vagy címét, ezek az adatok nem alkalmasak az Ön azonosítására, továbbá nem engedélyezzük, hogy a Google ezeket saját céljaira használja vagy bárkivel megossza.

Egyéb, külső szolgáltatóktól és hirdetési hálózatoktól származó sütik.
Külső szolgáltatók, amilyen a Google is, cookie-k használatával jeleníthetnek meg hirdetéseket, a weboldalt érintő látogatásai alapján. A Google által használt DoubleClick cookie lehetővé teszi, hogy a Google és partnerei a hirdetéseket a Weboldalon és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítsék meg a felhasználók számára. Kikapcsolhatja az ezekért felelős cookie-k használatát www.google.hu/ads/preferences oldalon, vagy a www.aboutads.info oldalon a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatja.

Funkcionális sütik
Ezek a sütik a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapunkat, megjegyzik az Ön korábbi felhasználói döntéseit (mint például a felhasználóneve, jelszava, a választott nyelv, a régió, ahol Ön tartózkodik, bejelentkezett-e egy korábbi munkamenet során, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások), hogy ily módon jobb és személyre szabottabb funkciókat kínálhassunk Önnek.

E sütik azonban nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét, és nem használjuk azokat olyan célra, hogy hirdetéseket küldjünk Önnek más weboldalakon keresztül.

Az ezen sütik által gyűjtött információkban lehetnek személyesen azonosító adatok, amelyeket Ön megadott, mint pl. a felhasználóneve. Mindig egyértelmű és előzetes tájékoztatást nyújtunk azonban arról, hogy milyen információt gyűjtünk, azokat mire használjuk fel és kivel osztjuk meg.

Honlapunk a JavaScript néven ismert technológiát használja annak érdekében, hogy az oldal megjelenése minél vonzóbb legyen. Emiatt elengedhetetlen, hogy az oldalunk ellenőrizze, vajon a böngészőjében a JavaScript engedélyezve van-e, és a megfelelő süti beállítása révén rögzíti ezt a körülményt az oldalunkon történő böngészés teljes időtartamára vonatkozóan.

A sütik (cookies) kezelése
A böngésző beállítása: beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző “Opciók” vagy “Beállítások” menüpontjában találhatók. Mindegyik webes kereső különböző, így a megfelelő beállításokhoz kérjük használja keresője “Segítség” menüjét, illetve az alábbi linkeket a sütik beállításainak módosításához:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/kb/196955

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/hu-HU/kb/Cookies

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/Hangsúlyozni szeretnénk, hogy harmadik fél által üzemeltetett weboldalakkal illetve külső adatszállítókkal nem cserélünk sütiket.

A jelen Süti Szabályzatra és a személyes adatok felhasználására Magyarország jogszabályai vonatkoznak.

  Jogi nyilatkozat | Médiaajánlat | Termékelhelyezés | Ügyfélkapu | Kapcsolat Webdesign